Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ATROLAT spol. s r.o.


 

1. Předmět všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím – ATROLAT spol. s r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec – Dolní Líštná, DIČ : CZ25376942, Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 16405 a kupujícím, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.

1.2. VOP tvoří nedílnou součást faktury - daňového dokladu. Tyto VOP se však nepřikládají k faktuře – daňovému dokladu, nýbrž je kupující s VOP seznámen při potvrzení objednávky prodávajícím a souhlasí s nimi. V případě, že kupující nesouhlasí s VOP ihned – nejpozději však do 10 dnů písemně informuje prodávajícího o nesouhlasu s VOP.

 

1.3. VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoliv obchodními podmínkami kupujícího.

1.4. Dohodnou-li se prodávající a kupující na jiných podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena VOP prodávajícího. Vzájemná dohoda nabývá platnosti pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy oprávněnými osobami, které jsou za prodávajícího a kupujícího způsobilé jednat.

1.5. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku. Kupní smlouva je uzavřena i na základě potvrzené objednávky prodávajícím, které však musí obsahovat označení předmětu plnění, dobu a místo plnění, cenu za jednotku, resp. způsob, jakým se cena stanoví (s přihlédnutím k § 448 OZ) a to včetně příplatků za spěšnou výrobu nebo zvláštní požadavky. Objednávka kupujícího je považována za řádnou pokud obsahuje přesnou identifikaci kupujícího (obchodní jméno, identifikační číslo, sídlo, jméno osoby oprávněné jednat jménem kupujícího), druh objednávaného zboží, kód zboží, množství, způsob a termín dodání a podpis oprávněné osoby.

2. Registrace kupujícího u ATROLAT spol. s r.o.

2.1. Kupující, který uplatnil u ATROLAT spol. s r.o. první objednávku po seznámení se s těmito VOP předloží k registraci : Výpis z obchodního rejstříku příslušného soudu, Živnostenský list (Koncesní listinu), Osvědčení o registraci plátce DPH.

3. Předmět a čas plnění, průvodní doklady zboží

3.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství, kvalitě a čase, jak je dohodnuto v kupní smlouvě. Není-li smlouvou stanoveno jinak, je prodávající povinen předat kupujícímu doklady nutné k převzetí a koupení zboží v čase placení kupní ceny.

3.2. Dodací lhůta bude vždy potvrzena písemnou formou prodávajícím - ( poštou, faxem, e-mailem) a kupující bude o termínu dodání informován. V případě dodávky rozsáhlejšího charakteru nebo u nestandardního výrobku, kde výrobě předchází vývoj, individuální úprava či změna v designu nebo fungování, je dodací lhůta dohodnuta v Kupní smlouvě.

3.3. V případě, že dojde ke změně termínu dodání zboží na již zaslaném potvrzení objednávky, bude o tom kupující informován, kde obdrží nové datum dodání zboží písemnou formou ( poštou, faxem, e-mailem ) a prodávající nenese zodpovědnost za případné prodlení dodávky u kupujícího a kupující v žádném případě nebude vyžadovat vícenáklady za zpoždění z jakéhokoliv důvodu pouze a výhradně do výše objednaného zboží u prodávajícího.

4. Ceny a platební podmínky

4.1. Výchozí cenou je cena, podle aktuálního ceníku ATROLAT spol. s r.o. případně, pokud se jedná o objednávku na základě platné cenové nabídky, řídí se cena podle ceny stanovené v cenové nabídce.

4.2. U kusové či individuální výroby jsou ceny stanoveny individuální kalkulací. Základní lhůta splatnosti je 21 dnů. U kupujícího, kde se jedná o počátek spolupráce či nepravidelné odběry, nebo kde dochází opakovaně ke zpoždění v úhradách faktur je požadována platba v hotovosti nebo předem. U takových zakázek zasílaných jako obchodní nebo poštovní balíky je pak vyžadována platba dobírkou.

4.3. Pokud při dohodnuté platbě předem na základě faktury neuhradí kupující fakturu prodávajícího ve lhůtě na faktuře uvedené, není prodávající v prodlení s dodáním zboží a kupující není oprávněn požadovat na prodávajícím dodání objednaného zboží. O dobu prodlení kupujícího s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta.

4.4. Přirážky k základní ceně:
Požadavek dodání ve zkrácené lhůtě : + 10 % z prodejní ceny bez DPH.


4.5. Pokud není dohodnuto v kupní smlouvě jinak, jsou standardně účtovány náklady na přepravu 1 ks balíku, poštovné a balné formou manipulačního poplatku ve výši Kč 80,--( osmdesát korun českých ). U expresních zásilek je cena stanovena individuálně v závislosti na ceně a hmotnosti zboží. Cena za expresní službu bude dohodnuta předem a bude odsouhlasena prodávajícím i kupujícím. U poštovní dobírky nebo obchodního balíku, platí kupující cenu zboží včetně manipulačního poplatku Kč 140,-( sto čtyřicet korun českých ).

4.6. Kupující je povinen včas uhradit kupní cenu za zboží, tj. zpravidla do 21 dnů od vystavení faktury. Platba za zboží není vázána na další obchodní či instalační procesy kupujícího. Pokud si tedy nedomluví s ATROLAT spol. s r.o. předem individuální platební podmínky je kupující povinen respektovat lhůtu pro zaplacení stanovenou na faktuře.

5. Kvalita produktů

5.1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v kvalitě dohodnuté nebo deklarované v technických podmínkách (technickými podmínkami se rozumí vlastnosti či parametry, které prodávající u zboží deklaruje ve svých prospektech, katalozích a jiných dokumentech, které poskytl kupujícímu, nebo které poskytuje jiným zákazníkům) nebo technických norem vztahujících se k dodávanému zboží.

5.2. Firma ATROLAT, spol. s r. o. se řídí jako dovozce výrobků zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších novelizací (102/2000 Sb.), dále NV č. 168/1997 (směrnice 73/23/EHS ve znění 93/68/EHS), NV 169/1997 Sb. (směrnice 89/336/EHS ve zně 91/263/EHS) a NV 170/1997 Sb. (směrnice 98/37/EHS). Všechny výrobky dodavatele, podléhající požadavkům výše uvedených norem, jsou označeny značkou CE, která je na základě protokolu PECA od 2.7.2001 v ČR plně akceptována a garantuje shodu s deklarovanými technickými parametry. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že firma ATROLAT, spol. s r. o. jako dovozce výrobků označených CE, již prohlášení o shodě nevydává.

             6. Záruční a reklamační podmínky

6.1. Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba 6 měsíců od zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou ( IČO ).

6.2. Ke každému výrobku je dodán dodací list.

6.3. Vznikne-li na zboží dodaném firmou ATROLAT, spol. s r.o. reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tím, že vadný výrobek zašle na adresu firmy: ATROLAT, spol. s r. o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec – Dolní Líštná.

6.4. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, dodací  list, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

6.5. Kupující je povinen zboží zabalit do takového obalu ( nejlépe originálního ), které vyhovují nárokům přepravy, a aby při doručení nedošlo k dalšímu poškození zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

6.6. Závady na zaslaném  zboží  zpět prodávajícímu, bude prodávající obratem řešit a kupujícího o řešení závady informovat. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny nebo provedena oprava. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

6.7.V případě doručení opraveného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

7. Místo plnění, předání zboží, nabytí vlastnického práva

7.1. Místem plnění je ATROLAT spol. s r.o., pokud není Kupní smlouvou stanoveno jinak. Nebezpečí přechodu škody na zboží (OZ § 368 odst.2) přechází na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat. V případě, že je Kupní smlouvou dohodnut jiný způsob přepravy, přechází toto nebezpečí v okamžiku předání zboží prvnímu veřejnému přepravci. Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplné úhradě kupní ceny.

8. Užití obchodních jmen a ochranných známek

8.1. Další prodej zboží označeného obchodními jmény prodávajícího a výrobce zboží a případnými ochrannými známkami prodávajícího a výrobce zboží, které bylo dodáno prodávajícím, je možný za předpokladu, že uvedená označení nebyla měněna nebo upravována. K výše uvedeným obchodním jménům a ochranným známkám může kupující přidat vlastní označení, ovšem tak, aby nepoškodil, neznehodnotil či nezpůsobil jinou škodu na výše uvedených obchodních jménech či ochranných známkách.

8.2. Kupující se zavazuje, že nebude užívat v reklamě, inzerci či kdekoliv jinde označení, symbol, zkratku či napodobeninu obchodního jména či ochranné známky zboží koupeného.

8.3. Užití obchodních jmen prodávajícího a výrobce zboží a ochranných známek prodávajícího a výrobce zboží kupujícím v rozporu s touto smlouvou nebo pro jiné účely než tato smlouva výslovně připouští bez písemného souhlasu prodávajícího není dovoleno. Obdobně kupující nebude užívat napodobeninu zde uvedených obchodních jmen a ochranných známek. Porušení zakládá právo prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty do kupujícího ve výši Kč 500.000,-- ( slovy : pětsettisíc korun českých ) za každý jednotlivý případ takového neoprávněného užití.

9. Platnost VOP a Kupní smlouvy

9.1. Akceptanti VOP a účastníci kupní smlouvy jsou svými smluvními projevy vázáni. V případě, že kupující odstoupí od uzavřené kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky podle čl.I. těchto VOP, je povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši vynaložených nákladů na rozpracování zakázky a smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané kupní ceny.

10. Úhrada dodaného zboží

10.1. Pokud bude kupní cena vypořádána na základě uhrazení faktury, je kupní cena splatná v termínu na faktuře stanoveném. Faktura musí obsahovat: číslo faktury, datum vystavení, splatnost, název peněžního ústavu a číslo účtu ATROLAT spol. s r.o., obchodní jméno kupujícího i prodávajícího a jejich IČO a DIČ a všechny zákonné údaje o ceně. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktur 21 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura je vystavena prodávajícím v čase předání zboží podle čl. III. VOP.

10.2. Kupující je v prodlení s placením kupní ceny, jestliže v den splatnosti faktury nebyla celá fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího. V tomto případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek z prodlení v maximální výši přípustné podle Obchodního zákoníku, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Právo na náhradu škody zaplacením úroků není dotčeno.

10.3. U odběru zakázek kdy prodávající z důvodů uvedených v odstavci IV. požaduje úhradu v hotovosti, uskuteční se platba plné výše kupní ceny přebíraného zboží hotově při převzetí, úhradou zálohové faktury, případně dobírkou.

11. Přechod nebezpečí škody na zboží

11.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu v průběhu do 5 dnů provést kontrolu dodaného zboží a uplatnit reklamaci.

11.2. Pokud kupující takto zboží ihned neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto, nemůže uplatňovat náhradu škody, která vznikla v důsledku používání zboží, jež mělo vady zjistitelné při shora uvedené prohlídce. I při zjištění vad při prohlídce zboží kupujícím je kupující povinen zaplatit kupní cenu.

11.3. V případě skrytých vad, které nelze odhalit běžnou kontrolou do 5 dnů, bude oprávněnost reklamace uznána až po odborném posouzení prodávajícího nebo výrobce. Pokud se kupující s prodávajícím vzájemně dohodnou, může prodávající poskytnout kupujícímu okamžitou výměnu vadného zboží a zahájit reklamační řízení, odborné posouzení závady.

11.4. V případě oprávněné reklamace bude provedena, pokud se tak již nestalo při okamžité výměně, výměna vadného zboží za bezvadné nebo uplatnění dobropisu.

11.5. V případě oprávněné reklamace nese prodávající zodpovědnost za vzniklé škody pouze a výhradně do výše prodávaného zboží. V žádném případě nenese prodávající zodpovědnost za vzniklé škody na jiném zařízení nebo výrobcích , které nedodal prodávající ATROLAT spol. s r. o. z jakýchkoli důvodů. Prodávající taky nenese zodpovědnost za škody vzniklé třetím stranám.

12. Záruční lhůta

12.1. Prodávající přejímá podpisem kupní smlouvy závazek, že zboží bude po dobu trvání záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží od ATROLAT spol. s r.o. Kupující je povinen případné vady, na které se záruka na jakost vztahuje, oznámit prodávajícímu a to ve lhůtě stanovené Obchodním zákoníkem. Odpovědnost za vady, jakož i nároky z vad zboží, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Veškeré záruční a reklamační podmínky se řídí platnými reklamačními podmínkami viz. bod 6 VOP.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Kupující je povinen prodávajícího informovat o záměru vývozu koupeného zboží a respektovat prodávajícím stanovené teritoriální omezení vývozu.

13.2. Doložka vyšší moci. V případě povodně, požáru, pracovních konfliktů (stávek), nepokojů a úředních opatření, které způsobí zpoždění dodání nebo nedodání zboží, není prodávající zavázán k žádné náhradě a to ani tehdy, je-li za zpoždění dodávek nebo nedodání zboží smluvní pokuta stanovena kupní smlouvou.

13.3. Veškeré spory mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s plnění kupní smlouvy uzavřené podle těchto VOP, budou řešeny soudem místně příslušným a v souladu s platnými zákonnými předpisy ČR.

13.4. Tyto VOP a reklamační řád, který je nedílnou součástí nabývají platnosti dnem 01. ledna 2007.

13.5. Firma ATROLAT spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

13.6. Účinnosti nabývají VOP dnem podpisu kupní smlouvy kupujícím. Svým podpisem tak kupující stvrzuje svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ATROLAT spol. s r.o v souladu s článkem I VOP. Pokud jsou VOP odesílány s kupní smlouvou prostřednictvím veřejného dopravce, pak v případě že kupující text, nebo jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek písemně neodmítne do 5 pracovních dnů, má se za to, se s nimi souhlasí.

13.7. VOP, reklamační a záruční podmínky jsou k dispozici na internetu na https://www.atrolat.cz/. Na vyžádání má prodávající povinnost poslat VOP obratem kupujícímu faxem, e-mailem nebo poštou.

Vydáno 04.ledna.2012